ΜΕΡΟΣ Α’: ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ

ΑΡΘΡΟ 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Ιδρύεται μη κερδοσκοπική ένωση προσώπων με την επωνυμία «Φοιτητική Ένωση για το Φύλο και την Ισότητα Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» και διακριτικό όνομα τη συντομογραφία «ΦΥΛ.ΙΣ. – Α.Π.Θ.» , με έδρα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλονίκη. Η Ένωση μπορεί να χρησιμοποιεί ως επωνυμία και τον αγγλικό τίτλο "Student Association for Gender Equality A.U.Th." ακολουθούμενο από την ελληνική συντομογραφία γραμμένη με λατινικούς χαρακτήρες ως "PHYLIS – A.U.Th. ". Η διάρκεια της Ένωσης είναι αορίστου χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΚΟΠΟΣ

1. α) Σκοπός της ένωσης προσώπων είναι η προαγωγή της έμφυλης ισότητας και η πάταξη του σεξισμού και των πάσης φύσεως διακρίσεων, σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του Πανεπιστημίου και όλες τις διαδικασίες της ακαδημαϊκής ζωής, αλλά και σε ευρύτερο κοινωνικό επίπεδο.

β) Σκοπός της Ένωσης είναι ακόμα η ενίσχυση των μηχανισμών υποστήριξης της φοιτητικής κοινότητας ενάντια στη σεξουαλική παρενόχληση και τις διακρίσεις με βάση το φύλο, την ταυτότητα φύλου, την έκφραση φύλου ή το σεξουαλικό προσανατολισμό.

2. Η Φοιτητική Ένωση ΦΥΛ.ΙΣ. είναι ανεξάρτητη μη κερδοσκοπική ένωση, χωρίς κομματικό ή οικονομικό χαρακτήρα.

ΑΡΘΡΟ 3: ΜΕΣΑ

Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, η Ένωση αξιοποιεί τα παρακάτω μέσα και αναπτύσσει τις εξής δραστηριότητες:

α) Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού, όπως καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, διαλέξεις, σεμινάρια και συνέδρια, για θέματα συναφή προς τους στόχους της.

β) Διεξαγωγή μελετών και ερευνών επί αντικειμένων που άπτονται των στόχων της.

γ) Έκδοση εντύπων ή περιοδικού.

δ) Συνεργασία κάθε μορφής με άλλες ομάδες, ιδρύματα, κέντρα ερευνών και κάθε άλλο φορέα, της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι στόχοι τους συμπίπτουν, συμβαδίζουν ή αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους της Ένωσης σε πνεύμα αμοιβαιότητας.

ε) Λειτουργία της Ένωσης ως συνδέσμου ανάμεσα στην Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Α.Π.Θ. και τη φοιτητική κοινότητα, προς ενίσχυση των μηχανισμών υποστήριξης των φοιτητών και φοιτητριών και της διαχείρισης ζητημάτων με έμφυλη διάσταση, που τυχόν ανακύπτουν.

στ) Ενθάρρυνση της ανάληψης εθελοντικής δράσης εκ μέρους των φοιτητριών και φοιτητών, τόσο με ανάμειξη σε οργανωτικές επιτροπές επιμέρους δράσεων της Ένωσης, όσο και με εθελοντική προσφορά σε οργανισμούς και φορείς εκτός Πανεπιστημίου, που προάγουν την ισότητα των φύλων και στέκονται στο πλευρό των θηλυκοτήτων και της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

ζ) Διατήρηση ιστοσελίδων και δυναμικής παρουσίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

η) Κάθε πρόσφορη ενέργεια, που δεν αντιτίθεται μεν στους νόμους του Κράτους και στις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τείνει δε στην πραγμάτωση των σκοπών της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 2.

ΜΕΡΟΣ Β’: ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Η Ένωση είναι ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική, εθελοντική, επιμορφωτική και ακομμάτιστη. Κάθε προσπάθεια κομματικοποίησης ή δημιουργίας κλίματος ελέγχου από οποιοδήποτε κομματικό φορέα αποτελεί λόγο για τη διάλυσή της, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία 3/4 επί των παρόντων μελών, εφόσον διαπιστωθούν εξωγενείς επιρροές κομματικού χαρακτήρα που αλλοιώνουν το σκοπό της Ένωσης.

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΜΕΛΗ

ΑΡΘΡΟ 5: ΜΕΛΗ

1.Τακτικά μέλη της Ένωσης μπορούν να γίνουν φοιτητές και φοιτήτριες οποιουδήποτε δημοσίου ή ιδιωτικού Ιδρύματος μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε οποιαδήποτε βαθμίδα φοίτησης και με οποιοδήποτε αντικείμενο σπουδών.

α) Μέλη της Ένωσης μπορούν επίσης να γίνουν άτομα που έχουν αποφοιτήσει από οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό Ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έχοντας ολοκληρώσει οποιοδήποτε επίπεδο σπουδών σε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο, εφόσον δεν έχει παρέλθει χρόνος μεγαλύτερος των δώδεκα (12) μηνών από την αποφοίτησή τους.

β) Δεν μπορούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του μέλους της Ένωσης φοιτητές και φοιτήτριες άλλων ιδρυμάτων εκτός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αν στο ίδρυμα στο οποίο φοιτούν έχει συσταθεί και αναπτύσσει δράση άλλη ένωση με ταυτότητα στόχων και σκοπών με την Ένωση αυτού του καταστατικού.

2. Έκτακτα μέλη μπορούν να γίνουν όσα άτομα επιζητούν να συμβάλλουν με κάθε τρόπο στην πραγμάτωση των σκοπών της Ένωσης, ακόμα κι αν δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής των τακτικών μελών, αρκεί να μην έχουν υπερβεί το 30ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν αναπτύξει αποδεδειγμένα δράση συναφή προς τους σκοπούς της Ένωσης.

3. Alumni μέλη της Ένωσης γίνονται τα μέλη που συναπαρτίζουν το στενό Διοικητικό Συμβούλιου του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους (8 μέλη), αν αφού παρέλθει η ενιαύσια θητεία τους, δεν επανεκλεγούν και δηλώσουν πως επιθυμούν να παραμείνουν ανενεργά μέλη της ομάδας ή αν παύσουν να πληρούν κάποια από τις προϋποθέσεις απόκτησης και διατήρησης της ιδιότητας μέλους της Ένωσης. Τα Alumni διαθέτουν το δικαίωμα, εφόσον το επιθυμούν, να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και να παρέχουν μη δεσμευτικές γνωμοδοτήσεις στα μέλη του ΔΣ. Διατηρούν μόνο το δικαίωμα ψήφου στη διαδικασία τροποποίησης του Καταστατικού, καθώς και το δικαίωμα να εισηγούνται τη διάλυση της Ένωσης, απόφαση η οποία λαμβάνεται με τη διαδικασία του άρθρου 33, σε περίπτωση που η δράση της κατά την κρίση τους αποκλίνει από το όραμα και τους σκοπούς της Ένωσης, όπως ορίζονται στο παρόν Καταστατικό, έχοντας και δικαίωμα ψήφου στη σχετική διαδικασία. Μέλος του ΔΣ μπορεί ρητά να δηλώσει πως δεν επιθυμεί να διατηρήσει την ιδιότητα του Alumni.

4.Επίτιμα μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, άτομα που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, προσέφεραν όμως σπουδαίες υπηρεσίες στα πλαίσια των σκοπών που επιδιώκει η Ένωση. Τα επίτιμα μέλη δεν είναι αναγκαίο να τηρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής των τακτικών μελών. Δεν έχουν επίσης τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των τακτικών μελών.

ΑΡΘΡΟ 6: ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

1.Για την εγγραφή νέου μέλους, απαιτείται ηλεκτρονική αίτηση, τον τύπο και το περιεχόμενο της οποίας καθορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση εγγραφής μέλους μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

ΑΡΘΡΟ 7: ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ

1. Αποβολή μέλους μπορεί να γίνει με απόφαση κατά πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) αν οι ενέργειες και η δραστηριότητα του μέλους στα πλαίσια της Ένωσης και εκτός αυτών αντίκεινται στους σκοπούς της Ένωσης ή παραβιάζουν τους όρους του παρόντος Καταστατικού, ιδίως δε αν επιδιώκει με αυτές την αλλοίωση του χαρακτήρα της.

β) αν προβαίνει σε χυδαιολογίες, προσβολές ή οποιουδήποτε είδους παρενοχλήσεις ή/και επιθέσεις βίας προς άλλα μέλη της Ένωσης ή προς τους συμμετέχοντες σε ανοιχτές συνεδριάσεις.

γ) αν με τη δράση του προσβάλλει και δυσφημεί την Ένωση και τους σκοπούς της.

2. Μέλος που απεβλήθη μπορεί να εγγραφεί ξανά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντί για οριστική αποβολή, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την ιδιότητα του μέλους, καθιστώντας το μη ενεργό για ορισμένο χρονικό διάστημα ή μέχρι να συμμορφωθεί το μέλος στις συστάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

1. Τα μέλη μπορούν να διαγραφούν με οικεία βούληση, άμα τη γνωστοποιήσει της επιθυμίας τους στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Τα μέλη διαγράφονται υποχρεωτικά μόλις εκλείψει κάποιος από τους όρους που αναφέρονται στο παρόν καταστατικό ως προϋποθέσεις για την κτήση και διατήρηση της ιδιότητας του μέλους της Ένωσης.

3. Μέλος που αιτήθηκε διαγραφής μπορεί να εγγραφεί ξανά με νέα αίτηση και έγκριση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 9: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Τα τακτικά μέλη:

1. Έχουν δικαίωμα να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, να παίρνουν το λόγο σ' αυτές και να ψηφίζουν για κάθε θέμα που τίθεται προς ψήφιση. Να εκλέγουν με την ψήφο τους τα όργανα της Ένωσης ή να εκλέγονται μέλη αυτών των οργάνων. Να μετέχουν στις συλλογικές και άλλες εκδηλώσεις της Ένωσης και να απολαμβάνουν των προσφορών της. Να λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου των βιβλίων και στοιχείων που τηρεί η Ένωση, με τέτοιο όμως τρόπο που να μην παρακωλύεται η λειτουργία των διοικητικών οργάνων της Ένωσης. Να εγκαλούν μέλος που δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ή παραβιάζει το καταστατικό.

2. Υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τις εκάστοτε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του ΔΣ, να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις και να βοηθούν, στο μέτρο των δυνατοτήτων τους, το έργο της Διοίκησης και την επίτευξη του σκοπού της Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 10: ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

1. Τα Επίτιμα Μέλη θέτουν υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου οποιαδήποτε κρίση, γνώμη ή πρόταση θεωρούν ότι θα προωθήσει με το βέλτιστο τρόπο τους σκοπούς της Ένωσης. Το ΔΣ δεν δεσμεύεται από τις προτάσεις των επίτιμων μελών.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να ζητήσει από τα Επίτιμα Μέλη κατευθύνσεις ή έμπρακτη συνδρομή, για θέματα σχεδιασμού και στρατηγικής των δραστηριοτήτων της Ένωσης.

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1. Πόροι της ένωσης είναι:

α) οι ετήσιες συνδρομές που τυχόν οριστούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης, τα έσοδα από εκστρατείες οικονομικής ενίσχυσης, οι τυχόν έκτακτες εισφορές των μελών β) πάσης φύσεως δωρεές, εισφορές, κληρονομίες και ό, τι γενικά προέρχεται εκ χαριστικής αιτίας υπέρ της Ένωσης, καθώς και επιχορηγήσεις γ) τα έσοδα από εκδηλώσεις και δράσεις της Ένωσης δ) κάθε άλλο έσοδο που θα πραγματοποιηθεί από δραστηριότητα, η οποία δεν αντιτίθεται στο νόμο και στις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

2. Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Ο προϋπολογισμός, ισολογισμός και απολογισμός συντάσσονται για το ως άνω χρονικό διάστημα.

3. Ο ισολογισμός και απολογισμός του κάθε χρόνου υποβάλλονται υποχρεωτικώς προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση μέσα σε ένα τρίμηνο από τη λήξη του διαχειριστικού έτους.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει την εκάστοτε Τράπεζα ή τις Τράπεζες στις οποίες η Ένωση τηρεί το λογαριασμό ή τους λογαριασμούς της.

5. Η περιουσία της Ένωσης, όταν αυτή διαλυθεί, θα περιέλθει σε κοινωφελή φορέα που επιδιώκει παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Ένωσης του παρόντος καταστατικού.

ΜΕΡΟΣ Ε’: ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 12: ΟΡΓΑΝΑ – ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ

1. Όργανα της Ένωσης είναι η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Ως Διοικητικό Συμβούλιο, νοείται το Στενό Διοικητικό Συμβούλιο (ΣΔΣ), το οποίο πλαισιώνεται από τα μέλη του Διευρυμένου Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΔΣ), με αρμοδιότητες που αναλύονται στα επόμενα άρθρα του παρόντος καταστατικού.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, είναι δυνατή η συγκρότηση Ελεγκτικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου.

4. Το αξίωμα του/ της Προέδρου του ΔΣ είναι ασυμβίβαστο με κάθε άλλο αξίωμα, όπως και με την ένταξη και συμμετοχή σε πολιτική παράταξη ή αντίστοιχη παράταξη νεολαίας.

5. Το αξίωμα των μελών του Στενού ΔΣ είναι ασυμβίβαστο με την ένταξη και συμμετοχή σε πολιτική παράταξη ή αντίστοιχη παράταξη νεολαίας.

ΑΡΘΡΟ 13: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Ένωσης. Συγκροτείται από όλα τα ενεργά μέλη της Ένωσης και συγκαλείται από το ΔΣ. Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών διακρίνονται σε Τακτικές και Έκτακτες.

2. Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται δύο ετησίως, μία μετά την έναρξη του χειμερινού και μία στη λήξη του εαρινού εξαμήνου. Ανά έτος, η εαρινή τακτική ΓΣ εκλέγει τα μέλη του επόμενου Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία ενός έτους. Το εκλογικό σύστημα και ο τρόπος διεξαγωγής των εκλογών ορίζονται από το εκάστοτε ΔΣ. Οι τακτικές ΓΣ έχουν κάθε αρμοδιότητα η οποία βάσει του παρόντος καταστατικού και του νόμου ανήκει στη ΓΣ της Ένωσης.

3. Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται, όποτε τούτο κρίνει αναγκαίο το ΔΣ ή εάν το ζητήσουν με έγγραφη αίτηση το 1/5 του συνόλου των μελών που έχουν το δικαίωμα ψήφου, οπότε αυτή συνέρχεται με φροντίδα του ΔΣ σε 30 το αργότερο ημέρες από τότε που υποβλήθηκε η αίτηση, η οποία πρέπει να αναγράφει απαραίτητα και τα θέματα για τα οποία ζητείται η σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Οι έκτακτες ΓΣ έχουν κάθε αρμοδιότητα η οποία βάσει του παρόντος καταστατικού και του νόμου ανήκει στη ΓΣ της Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 13A ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

1.Εάν για λόγους ανωτέρας βίας που το ΔΣ της Ένωσης δεν μπορεί να προβλέψει ή ελέγξει, η Τακτική ΓΣ δεν μπορεί να συγκροτηθεί σε Σώμα με φυσική παρουσία των μελών της, μπορεί να συγκροτηθεί με τηλεδιάσκεψη με κάποιο μέσο που επιτρέπει την εξ αποστάσεως ενεργή συμμετοχή των μελών και τη λήψη αποφάσεων. Το ΔΣ υποχρεούται να αιτιολογήσει τους λόγους επιλογής της τηλεδιάσκεψης κατά την πρόσκληση σε ΓΣ. Ισχύει και εδώ το άρθρο 14.3.

2.Στην περίπτωση της παραγράφου 1, εάν το Δ.Σ. εγγυάται τη χρήση αξιόπιστης ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας συμπεριλαμβανομένων και των εκλογών, οι διαδικασίες αυτές γίνονται κανονικά. Απαραίτητη είναι η έγκρισή τους από τη ΓΣ με απόλυτη πλειοψηφία. Το ΔΣ υποχρεούται να εξηγήσει τις μεθόδους και τις διαδικασίες στην πρόσκληση.

3.Έκτακτη ΓΣ μπορεί να πραγματοποιηθεί και με τηλεδιάσκεψη υπό τους όρους της παραγράφου 1 υπό του όρους του άρθρου 13.3, χωρίς να συντρέχει απαραίτητα λόγος ανωτέρας βίας.

ΑΡΘΡΟ 14: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο με πρόσκληση, η οποία αποστέλλεται σε όλα τα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο που καθιστά βέβαιη την πληροφόρησή τους (ταχυδρομικά, με τηλεομοιοτυπία (fax), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με όποιο μέσο κριθεί κατάλληλο από το ΔΣ).

2.Η πρόσκληση αποστέλλεται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν τη σύγκληση, ενώ κατ’ εξαίρεση στις έκτακτες ΓΣ ο χρόνος αυτός μπορεί να περιοριστεί στις πέντε (5) ημέρες.

3. Στην πρόσκληση πρέπει να ορίζονται υποχρεωτικά και με σαφήνεια: i) Η ημερομηνία και η ώρα της συνεδρίασης ii) Ο τόπος της συνεδρίασης iii) Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης iv) Τα άνωθεν στοιχεία (i), (ii) και (iii) ισχύουν και για τη σύγκληση νέας ΓΣ σε περίπτωση αναβολής της ορισθείσας ΓΣ ελλείψει απαρτίας.

4. Κάθε συζήτηση ή λήψη απόφασης για θέματα που δεν αναφέρονται ρητώς στην πρόσκληση είναι άκυρη.

ΑΡΘΡΟ 15: ΑΠΑΡΤΙΑ

1. Για την εξασφάλιση απαρτίας απαιτείται η παρουσία του 1/3 τουλάχιστον όλων των μελών που συναπαρτίζουν την Ένωση (τακτικά, έκτακτα ή/και Alumni) και τα οποία σύμφωνα με το καταστατικό έχουν δικαίωμα ψήφου, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Απαιτείται, επίσης, η παρουσία όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Ελλείψει απαρτίας συγκαλείται -μέσω της διαδικασίας του άρθρου 13- νέα Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα (10) το πολύ ημέρες από την αναβολή της πρώτης συνέλευσης. Σ' αυτή τη συνέλευση υπάρχει απαρτία όσα μέλη κι αν παρίστανται.

3. Για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού απαιτείται η παρουσία των μισών συν ενός (1) τουλάχιστον των μελών (τακτικών, έκτακτων και Alumni), τα οποία σύμφωνα με το καταστατικό έχουν δικαίωμα ψήφου. Απαιτείται, επίσης, η παρουσία όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 16: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Γ.Σ.

1. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τον/την Πρόεδρο και τον/την Γραμματέα της ΓΣ. Σε περίπτωση διαφωνίας αποφασίζει ο/η Πρόεδρος του ΔΣ.

2. Ο/η Πρόεδρος της ΓΣ πρέπει να είναι έμπειρο μέλος της Ένωσης το οποίο έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον δύο ΓΣ και έχει πλήρη γνώση του παρόντος καταστατικού. Ως Πρόεδρος μπορεί να επιλεγεί και κάθε μέλος του Δ.Σ. εξαιρουμένου/-ης του/της Προέδρου του ΔΣ. Αρμοδιότητά του/της είναι ο συντονισμός της συζήτησης. Οφείλει να δίνει ελεύθερα τον λόγο σε όλα τα συμμετέχοντα μέλη, τα οποία δικαιούνται να αναπτύσσουν ελεύθερα τις απόψεις τους.

3. Ο/η Γραμματέας της ΓΣ τηρεί τα πρακτικά της συνεδρίασης. Τα πρακτικά αυτά υπογράφονται στο τέλος της συνεδρίασης από τον/την Πρόεδρο της ΓΣ και τον/την Γραμματέα της ΓΣ καθώς και από όλα τα μέλη του ΔΣ, στα οποία παραδίδονται μετά το πέρας της συνεδρίασης προς φύλαξη.

ΑΡΘΡΟ 17: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΣ

1. Οι αποφάσεις των ΓΣ λαμβάνονται με πλειοψηφία 50% συν μίας (1) ψήφου και με ανάταση των χειρών. Στην περίπτωση της εξ’ αποστάσεως συνεδρίασης η μέθοδος της ανάτασης των χειρών αντικαθίσταται με όποια θεωρήσει κατάλληλη το ΔΣ που συγκαλεί τη συνέλευση και ο/η Πρόεδρος της ΓΣ. Η ψηφοφορία είναι πάντα φανερή, εκτός αν - βάσει της φύσεως του προς συζήτηση θέματος- ο/η Πρόεδρος της ΓΣ ή το ΔΣ κρίνουν ότι πρέπει να είναι μυστική. Η ψηφοφορία είναι πάντοτε μυστική όταν πρόκειται για προσωπικά ζητήματα. Στην περίπτωση αυτή το πρόσωπο ή τα πρόσωπα τα οποία αφορά η ψηφοφορία δε συμμετέχουν σε αυτή. Για πρόταση που έτυχε ισοψηφίας σε μυστική ψηφοφορία αποφασίζει το ΔΣ.

2. Για να αποφασιστεί η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 32.

3. Αποφάσεις που λαμβάνονται κατά παράβαση του νόμου ή του παρόντος καταστατικού, είναι άκυρες. Η ακυρότητα αυτή κηρύσσεται κατά τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος.

4. Οι εγκαίρως ειλημμένες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν όλα τα μέλη της Ένωσης, παρόντα, απόντα και διαφωνούντα.

ΑΡΘΡΟ 18: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης υπάγονται όλα τα θέματα που δεν έχουν υπαχθεί, βάσει του παρόντος καταστατικού και του νόμου, στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευρυμένου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 19: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ

1. H Ένωση διοικείται από οκταμελές ΔΣ. Το Δ.Σ. εκλέγεται για θητεία ενός έτους από την εαρινή ΓΣ (άρθρο 13). Υποψηφιότητα για το Δ.Σ. μπορούν να θέσουν όλα τα μέλη της Ένωσης, τα οποία φοιτούν στο Α.Π.Θ. ή είναι απόφοιτοί του και δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κώλυμα ή ασυμβίβαστο.

2. Το νέο ΔΣ αναλαμβάνει καθήκοντα από την 1η Σεπτεμβρίου. Από την εκλογή του νέου ΔΣ μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του λαμβάνει χώρα ένα προπαρασκευαστικό στάδιο κατά το οποίο το νέο ΔΣ δεν έχει ακόμη ενεργά καθήκοντα. Την ιδιότητα και τα καθήκοντα του ΔΣ διατηρεί μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου το απερχόμενο ΔΣ. Στο διάστημα αυτό το νέο ΔΣ οφείλει να συνεδριάσει τρεις (3) τουλάχιστον φορές, με παρόντα όλα τα μέλη του και παρουσία του απερχόμενου ΔΣ. Η πρώτη συνεδρίαση λαμβάνει χώρα ως και δέκα μέρες μετά την εκλογή του ΔΣ. Αντικείμενο των συνεδριάσεων αυτών αποτελεί ή προετοιμασία του ΔΣ, η πληροφόρηση και η καθοδήγηση από το απερχόμενο ΔΣ και η κατάρτιση ενός γενικού πλάνου δράσης για το επόμενο διάστημα.

3. Το ∆Σ συνεδριάζει τακτικά δύο (2) φορές μηνιαία και έκτακτα όποτε το συγκαλέσει ο/η Πρόεδρος ή δύο (2) τουλάχιστον μέλη. Σε κάθε περίπτωση, ο/η Πρόεδρος του ΔΣ προεδρεύει της συνεδρίασης. Απαρτία στις συνεδριάσεις του ΔΣ εξασφαλίζεται με την παρουσία πέντε (5) τουλάχιστον μελών. Οι αποφάσεις της συνέλευσης του ΔΣ λαµβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του/της προέδρου. Οι νομίμως και εγκαίρως ληφθείσες αποφάσεις δεσμεύουν όλα τα παρόντα μέλη του ΔΣ καθώς και τα απόντα μέλη τα οποία: (α) πληροφορήθηκαν εγκαίρως για τη διεξαγωγή της συνεδρίασης από τον/την πρόεδρο του ΔΣ αλλά δεν παρεβρέθηκαν και (β) πληροφορήθηκαν πλήρως από τον/την πρόεδρο του ΔΣ για την απόφαση που λήφθηκε στη συνεδρίαση. Σε περίπτωση αμφιβολίας για την τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων, θεωρείται ότι το απόν μέλος δε δεσμεύεται από την απόφαση της συνεδρίασης του ΔΣ.

ΑΡΘΡΟ 20: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/-Η ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

1. Ο/η Πρόεδρος του ∆Σ και, σε περίπτωση που αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, όλα τα υπόλοιπα µέλη του ∆Σ:

α) Συγκαλεί συνεδριάσεις του ∆Σ και ενημερώνει τα απόντα μέλη του ΔΣ για τις αποφάσεις που λαμβάνονται στις συνεδριάσεις, όπως ορίζεται στο Άρθρο 19.3 του παρόντος καταστατικού.

β) Καθορίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων, εκτός αν συνεδρίαση συγκλήθηκε από τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19.3. Στην περίπτωση αυτή τα μέλη που συγκάλεσαν τη συνεδρίαση αναλαμβάνουν τον καθορισμό της ημερήσιας διάταξης.

γ) Κατ’ εξαίρεση ορίζει τον/την Πρόεδρο και τον/τη Γραμματέα της ΓΣ όπως προβλέπεται στο άρθρο 16.1.

δ) Προεδρεύει των συνεδριάσεων του ∆Σ, τις οποίες διακόπτει ή λύει.

ε)Επιβλέπει και παρακολουθεί την ακριβή τήρηση του καταστατικού και την εκτέλεση των αποφάσεων της ΓΣ και του ∆Σ.

στ) Υπογράφει µε τον/την Γραμματέα τα σημαντικά έγγραφα και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ∆Σ και της ΓΣ.

ΑΡΘΡΟ 21: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/-Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Ο/η Αντιπρόεδρος και Υπεύθυνος/-η Σεμιναρίων και Συνεδρίων συντονίζει τη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συνεδριών, δράσεων ευαισθητοποίησης καθώς και τη διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών.

ΑΡΘΡΟ 22: ΓΕΝΙΚΟΣ/-Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/-Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

1. Ο/η Γενικός/-ή Γραμματέας και Υπεύθυνος/-η Εσωτερικής Διαχείρισης:

α) Είναι υπεύθυνος/-η για την αλληλογραφία της Ένωσης.

β) Τηρεί τα βιβλία, τα έγγραφα καθώς και τη σφραγίδα της Ένωσης και συντάσσει όλα τα έγγραφα, τα οποία και υπογράφει µαζί µε τον/την Πρόεδρο.

γ) Με κάθε µέσο ενημερώνει τα µέλη για τις ενέργειες και την πορεία της Ένωσης.

δ) Είναι υπεύθυνος/-η για την είσοδο και έξοδο των μελών στην Ένωση.

ε) Διενεργεί όποια νόμιμη δράση θεωρεί σκόπιμη για τον προσπορισμό των αναγκαίων για τη λειτουργία και τις δράσεις της Ένωσης πόρων, σε συνεργασία με τον/την Πρόεδρο και τον/την Υπεύθυνο/-η Προώθησης και Δημοσίων Σχέσεων, όπου κριθεί απαραίτητο.

ΑΡΘΡΟ 23: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/-Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ως Υπεύθυνος/-η Συντονισμού Προώθησης και Δημοσίων Σχέσεων ορίζεται ένα μέλος του ΔΣ το οποίο αναλαμβάνει:

α) τις δημόσιες σχέσεις της Ένωσης

β) την προώθηση της Ένωσης στον χώρο του ΑΠΘ αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον

γ) τη διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media) της Ένωσης

δ) την αναζήτηση χορηγών για την επίτευξη των υπόλοιπων αρμοδιοτήτων του όπως αυτές αναλύθηκαν παραπάνω, αλλά και για δράσεις στις οποίες παρίσταται ανάγκη χρηματοδότησης.

ΑΡΘΡΟ 24:ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/-Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ως Υπεύθυνοι/-ες Συντονισμού Ακαδημαϊκής Έρευνας ορίζονται ένα ή περισσότερα μέλη του Διευρυμένου Διοικητικού Συμβουλίου, με αρμοδιότητα να συντονίζουν τη συγκρότηση και δράση ερευνητικών ομάδων για τη διεξαγωγή μελετών και ερευνών, ενώ είναι υπεύθυνοι/-ες και για την οργάνωση άλλων ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων, σχετικών με τους σκοπούς της Ένωσης καθώς και για την έκδοση των εντύπων ή του περιοδικού.

ΑΡΘΡΟ 25: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΤΕΝΟΥ ΔΣ

1.Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη και κρίνεται ως εύλογο και χρήσιμο για την ομαλή λειτουργία της διαχείρισης και του έργου της Ένωσης, υπάρχει η δυνατότητα εκλογής περισσότερων του ενός (1) Υπεύθυνου/-ης Συντονισμού σε κάποιον εκ των αναφερόμενων τομέων, με τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας του ΣΔΣ που ορίζεται κάθε φορά.

ΑΡΘΡΟ 26: ΜΕΛΗ ΔΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Στο ΔΣ θεσπίζονται κατά ανώτατο όριο δύο (2) θέσεις μελών Γενικών Καθηκόντων, που συνδράμουν συνολικά το έργο του ΔΣ.

ΑΡΘΡΟ 27: ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΣ

1.Σε περίπτωση που κάποια θέση μέλους ΔΣ έχει μείνει κενή, είτε γιατί κανένα μέλος δεν είχε θέσει υποψηφιότητα για τη συγκεκριμένη θέση κατά τις αρχαιρεσίες του ΔΣ, είτε γιατί ο/η υποψήφιος/-α ή οι υποψήφιοι/-ες καταψηφίστηκαν, τότε το νέο ΔΣ προχωρά σε διορισμό αναπληρωτή/-τριας για τη συγκεκριμένη θέση, μετά από διαδικασία υποβολής αιτήσεων το αργότερο μέχρι το τέλος του πρώτου μήνα από την επίσημη ημερομηνία έναρξης της θητείας του. Ο/Η αναπληρωτής/-τρια αναλαμβάνει όλες τις αρμοδιότητες, υποχρεώσεις και δικαιώματα της θέσης, στερείται, ωστόσο, δικαιώματος ψήφου στο ΔΣ. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που οι θέσεις αυτές χηρεύσουν ή σε περίπτωση που τα μέλη απέχουν από την εκτέλεση των καθηκόντων τους, χωρίς σοβαρή και αποδεδειγμένη αιτία, πάνω από πέντε φορές που θα συνεδριάσει το όργανο, καθώς και σε άλλη περίπτωση που τα μέλη μειωθούν. Η αναπλήρωση δεν αφορά σε καμία περίπτωση τη θέση του/-ης Προέδρου.

2. Τα μέλη-αναπληρωτές του ΔΣ και οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο μέλος, πληρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 17 παράγραφος 1, δύνανται να καταθέσουν υποψηφιότητα για τη θέση μέλους ΔΣ, στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής, μπορεί να επαναληφθεί η κατά τα ανωτέρω διαδικασία διορισμού μέλους – αναπληρωτή ΔΣ, αποκλειομένου του προηγούμενου διορισμένου μέλους αναπληρωτή Δ.Σ. που δεν εξελέγη.

ΑΡΘΡΟ 28: ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Αποφασίζει για τις εργασίες της Ένωσης καθώς και για κάθε δαπάνη.

β) Κατευθύνει τις δράσεις της Ένωσης για την επιδίωξη του σκοπού της. Συστήνει, επίσης, ομάδες εργασίας ή επιτροπές, για επιμέρους δράσεις της Ένωσης.

γ) Διεκπεραιώνει τα καθήκοντα που ορίζει ο νόμος, το παρόν καταστατικό καθώς και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

δ) Καταρτίζει στο τέλος της θητείας του απολογισμό για τις δράσεις της Ένωσης.

ε) Πληροφορεί και καθοδηγεί το επόμενο ΔΣ μετά την εκλογή του μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του.

στ) Αναθέτει την άσκηση αρμοδιοτήτων στο Διευρυμένο ΔΣ και τα μέλη της Ένωσης.

ζ) Διορίζει συνεργάτες/-ιδες, αν το θεωρήσει σκόπιμο, με στόχο τη διεκπεραίωση ζητημάτων της Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 29: ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Σε κάθε αλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσεται και υπογράφεται αναλυτικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 30: ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το στενό Διοικητικό Συμβούλιο πλαισιώνεται από ένα Διευρυμένο Διοικητικό Συμβούλιο 40-50 ατόμων, που με την ιδιότητα του/της Συνεργάτη/Συνεργάτιδας Τομέα κατόπιν επιλογής από τους/τις Υπεύθυνους/-ες Συντονισμού, συνεπικουρεί το στενό Δ.Σ. στη διοίκηση και τον συντονισμό της δράσης της ένωσης. Ο ρόλος των Συνεργατών/ Συνεργατριών δεν είναι απλά υποστηρικτικός, αλλά αντίθετα αποβαίνει καθοριστικός για τη διαμόρφωση των επιμέρους δράσεων και του εγχειρήματος συνολικά.

ΑΡΘΡΟ 31: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

1. Δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας και διαμόρφωσης συμβουλευτικού, ως προς τη δράση της Ένωσης, οργάνου αποτελούμενου από μέλη Alumni ή/και εξωτερικούς/-ές συνεργάτες και συνεργάτιδες, που διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία όσον αφορά τα ζητήματα που πραγματεύεται η παρούσα Ένωση. Οι εξωτερικοί/-ές συνεργάτες/συνεργάτιδες δεν είναι απαραίτητο να πληρούν τις προϋποθέσεις απόκτησης και διατήρησης της ιδιότητας του μέλους. Το όργανο αυτό δε διαθέτει δικαίωμα ψήφου και η λειτουργία είναι αποκλειστικά συμβουλευτική.

2. Για τη δημιουργία του οργάνου αυτού αποφασίζει το ΔΣ τηρώντας την απαρτία του άρθρου 19.3 και σε κάθε περίπτωση, με πλειοψηφία επί των παρόντων μελών.

ΜΕΡΟΣ Η’: ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 32: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το καταστατικό αναθεωρείται είτε από τακτική ΓΣ είτε από έκτακτη ΓΣ που συγκαλείται γι’ αυτόν τον σκοπό. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται η απαρτία του άρθρου 15.3. Η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία 3/4 των παρόντων. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η συνέλευση επαναλαμβάνεται μετά από 10 ημέρες με την ίδια απαιτούμενη απαρτία. Αν και πάλι η απαρτία δεν επιτευχθεί, η αναθεώρηση πραγματοποιείται με πλειοψηφία 3/4 επί των παρόντων μελών. Η αναθεώρηση προτείνεται εγγράφως από το ΔΣ ή τα 2/5 όλων των εγγεγραμμένων μελών. Στην πρόταση απαιτείται αναφορά των προτεινόμενων για αναθεώρηση διατάξεων και η προτεινόμενη νέα μορφή τους.

ΑΡΘΡΟ 33: ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1. Η Ένωση διαλύεται:

α) όταν ο αριθμός των μελών της (τακτικών, έκτακτων και Alumni) γίνεται μικρότερος από 10

β) με απόφαση της ΓΣ των μελών της, μετά από εισήγηση του στενού ΔΣ ,σε περίπτωση απαρτίας με πλειοψηφία 2/3 των μελών και πλειοψηφία 3/4 των παρόντων σε κάθε άλλη περίπτωση.

γ) έπειτα από εισήγηση των μισών συν ενός των μελών Alumni, κατά το άρθρο 5.3 του παρόντος Καταστατικού, με την απαρτία και τις πλειοψηφίες του προηγούμενου εδαφίου (33.1.β).

2. Η περιουσία της Ένωσης μετά τη λύση της θα περιέλθει σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς κοινωφελούς χαρακτήρα, κατά το άρθρο 11.5.

ΑΡΘΡΟ 34: ΒΙΒΛΙΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Η Ένωση τηρεί :

α) Μητρώο μελών (ιδρυτικών, τακτικών, έκτακτων, επίτιμων, alumni)

β) Μητρώο συνεργατών

γ)Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο αναγράφονται οι αποφάσεις που λαμβάνονται και συνοπτικά οι προτάσεις ή απόψεις των μελών του.

δ) Βιβλίο Πρακτικών των τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων.

ΑΡΘΡΟ 35: ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΝΩΣΗΣ

Η Ένωση έχει σφραγίδα, ο τύπος της οποίας αποφασίζεται από το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 36: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κάθε ζήτημα που αφορά την Ένωση και δεν προβλέπεται από το καταστατικό, ρυθμίζεται με σχετική απόφαση της ΓΣ, άλλως εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Η Ένωση μπορεί να γίνει μέλος Σωματείων, Ενώσεων η Οργανισμών εφ’ όσον αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς της.

ΑΡΘΡΟ 37: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Το παραπάνω καταστατικό αποτελούμενο από 37 άρθρα, διαβιβάστηκε, συζητήθηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα στο σύνολο του την 7η Νοεμβρίου 2020.

ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ιδρυτικά μέλη της Ένωσης είναι οι:

Βλησσάρη Ειρήνη, τριτοετής φοιτήτρια στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Γαϊτανίδη Ολυμπία, τριτοετής φοιτήτρια στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Γκαμζάρη Φρειδερίκη, τριτοετής φοιτήτρια στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ερνεάνου Αναστασία, τριτοετής φοιτήτρια στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Νικολαΐδου Μαριάνθη, τεταρτοετής φοιτήτρια στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Παντζαρτζίδη Αγγελική, πτυχιούχος Νομικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διπλωματούχος του Διατμηματικού Προγράμματος Σπουδών «Σύγχρονες Ιατρικές Πράξεις: Δικαιική Ρύθμιση και Βιοηθική Διάσταση» της Ιατρικής και Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Χατζηκώστα Ελένη, τριτοετής φοιτήτρια στη Σχολή Πολιτικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Κρητικού Ελισάβετ, πτυχιούχος Νομικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ασκούμενη δικηγόρος