Break the Circle

Έμφυλη Βία στην Εργασία

« Σπάμε τον κύκλο,

σπάμε τη σιωπή »

Στην Ελλάδα επικρατεί σε μεγάλο βαθμό η αντίληψη πως η έμφυλη ισότητα στην εργασία αποτελεί ένα ζήτημα αποκλειστικά νομοθετικής πρακτικής, με αποτέλεσμα συχνά να αποσιωπάται ο καθοριστικός ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν τα συνδικάτα, τα επαγγελματικά σωματεία αλλά και οι εργοδοτικοί σύλλογοι, για την καταπολέμηση του σεξισμού, των ομοφοβικών διακρίσεων και ιδίως της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας. Η απροθυμία των εργαζομένων να καταγγείλουν περιστατικά διακριτικής μεταχείρισης ή παρενόχλησης συνέβαλε σε μια αδράνεια των επαγγελματικών σωματείων και παγίωσε την απουσία δομών υποστήριξης εντός αυτών. Παράλληλα, τα εργαζόμενα άτομα αγνοούν το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και τις δυνατότητες που έχουν, μέσω άλλων φορέων υποστήριξης, σε περίπτωση που βιώσουν παρενοχλητική συμπεριφορά ή διακριτική μεταχείριση. Δημιουργείται έτσι ένας φαύλος κύκλος σιωπής, τον οποίο είναι καιρός να σπάσουμε.

Ως μέλη της φοιτητικής κοινότητας, στη ΦΥΛ.ΙΣ. αναγνωρίζουμε πως σύντομα, με την ολοκλήρωση των σπουδών μας, θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε δύσκολες εργασιακές συνθήκες. Προς υλοποίηση του οράματός μας για ουσιαστική έμφυλη ισότητα σε δημόσιο και ιδιωτικό βίο και συγκεκριμένα στο πλαίσιο της βούλησής μας να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος όπου ο σεξισμός, οι παρενοχλητικές συμπεριφορές και οι πάσης φύσεως διακρίσεις δε θα έχουν καμία θέση, η ΦΥΛ.ΙΣ. καθιερώνει το πρόγραμμα «Break the Circle».

Η ίδρυση της ΦΥΛ.ΙΣ. και η ταυτόχρονη καθιέρωση του προγράμματος «Break the Circle» συμπίπτει χρονικά με μία περίοδο κατά την οποία η έκρηξη της πανδημίας, πλην της δημιουργίας εκείνων των συγκυριών που οδήγησαν στην όξυνση της έμφυλης βίας στο πλαίσιο της οικογενειακής και της κοινωνικής εν γένει ζωής , συνεπέφερε ακόμα μεγαλύτερες, ανυπέρβλητες για μια μεγάλη μερίδα εργαζομένων, δυσκολίες και ανέδειξε νέους κινδύνους για τα εργασιακά δικαιώματα. Παράλληλα, τα νέα αυτά δεδομένα συντήρησαν κι ενίσχυσαν τις υφιστάμενες ανισότητες, δημιουργώντας και νέες.  Διανύοντας λοιπόν, το στάδιο δυναμικών διεκδικήσεων στο πεδίο των εργασιακών δικαιωμάτων από τους αρμόδιους φορείς και ανάδυσης στην επιφάνεια σειράς περιστατικών έμφυλης βίας, προερχόμενα από τον καλλιτεχνικό και αθλητικό κόσμο, η οποία επιβεβαιώνει την ζοφερή εργασιακή πραγματικότητα, περισσότερο από ποτέ είναι καιρός να προσανατολίσουμε τον δημόσιο διάλογο σε θέματα που σχετίζονται με έμφυλα ζητήματα, αναδεικνύοντας επιμέρους πτυχές τους.

Μέσα από το πρόγραμμα αυτό, η ΦΥΛ.ΙΣ. επιδιώκει τη συνεργασία με συνδικαλιστικά όργανα, επαγγελματικά και εργοδοτικά σωματεία, άλλους φορείς και συλλογικότητες, με σκοπό την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης επί του έμφυλου ζητήματος, όπως αυτό εκδηλώνεται στον εργασιακό χώρο, αλλά και την ενθάρρυνση ιδίως των επαγγελματικών σωματείων για λήψη πρωτοβουλιών, διαδραματίζοντας ουσιαστικότερο ρόλοστο συγκεκριμένο πεδίο.

Η υλοποίηση του προγράμματος συνδυάζει δύο πυλώνες δράσεις της ΦΥΛ.ΙΣ.: τον ενημερωτικό και τον ερευνητικό. Ως προς τον ενημερωτικό άξονα, η ΦΥΛ.ΙΣ. αποσκοπεί στη διοργάνωση, σε συνεργασία με τα σωματεία, ενημερωτικών δράσεων προς τα εργαζόμενα άτομα των επιμέρους επαγγελματικών κλάδων, αλλά και εσωτερικών event ενημέρωσης για τα επαγγελματικά σωματεία. Μέσα από αυτές τις δράσεις, στόχος της είναι αφενός να ενημερώσει σχετικά με το υφιστάμενο νομικό και θεσμικό πλαίσιο στο πεδίο των έμφυλων θεμάτων στην εργασία και αφετέρου να γνωστοποιήσει τις ενέργειες στις οποίες μπορεί να προβεί το ενδιαφερόμενο σωματείο για την ανάπτυξη και ενίσχυση των μηχανισμών υποστήριξης των εργαζομένων, στα ως άνω ζητήματα. Παράλληλα, επιδιώκει την ενημέρωση-γνωστοποίηση των υπαρχουσών δυνατοτήτων αντιμετώπισης της από τα εργαζόμενα πρόσωπα.

Ως προς τον ερευνητικό άξονα, η ΦΥΛ.ΙΣ., κατά το διάστημα του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, αποσκοπεί στη διεξαγωγή βιβλιογραφικών εργασιών και ερευνών προκειμένου να μελετηθεί το φαινόμενο της έμφυλης βίας στην εργασία. Η στελέχωση της ερευνητικής ομάδας του Break the Circle από άτομα προερχόμενα από διαφορετικά επίπεδα σπουδών, με εξειδίκευση σε ποικίλα γνωστικά αντικείμενα όπως η Νομική, η Ψυχολογία, η Κοινωνική Εργασία κ.α. στοχεύει στη διεξαγωγή ενός ουσιαστικού, διεπιστημονικού «διαλόγου» με σκοπό την προσέγγιση και σκιαγράφηση των επιμέρους πτυχών του υπό εξέταση φαινομένου. Παράλληλα, τα μέλη της ερευνητικής ομάδας θα παρακολουθήσουν ένα κύκλο σεμιναρίων/workshops, υπό το συντονισμό του τομέα της Ακαδημαϊκής Έρευνας της ΦΥΛ.ΙΣ., με στόχο την εξοικείωση τους με την ερευνητική διαδικασία και την επαφή τους με ζητήματα φύλου, όπως αυτά προσεγγίζονται από διάφορους επιστημονικούς κλάδους. Η τελική διαμόρφωση των  υποθεματικών, που θα αποτελέσουν το αντικείμενο των εργασιών των υπο-ομάδων καθώς και η πρόοδος του προγράμματος εν γένει, τελεί υπό την καθοδήγηση των Ακαδημαϊκών Συνεργατών και Συνεργατιδών (μελών ΔΕΠ).

Στόχος της ερευνητικής δράσης αποτελεί η χαρτογράφηση και κατανόηση των πραγματικών δεδομένων και συνθηκών που ευνοούν ή δεν αποθαρρύνουν την έμφυλη βία στο εργασιακό περιβάλλον αλλά και η αξιοποίηση των ερευνητικών πορισμάτων προς διαμόρφωση στρατηγικών δράσεων/πολιτικών από τα επαγγελματικά σωματεία και τους εργοδοτικούς συλλόγους για την εξάλειψη αυτής. Οι εργασίες του προγράμματος έχουν ξεκινήσει από το χειμερινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (2020-21) με τη διενέργεια των workshops, τα οποία και θα συνεχιστούν κατά το εαρινό εξάμηνο του ίδιου έτους, ενώ η εκπόνηση των βιβλιογραφικών εργασιών και των ερευνών θα πραγματοποιηθεί κατά το εαρινό εξάμηνο.

Εδώ θα βρείτε το booklet του Break The Circle.